• slider-image
  IDENTYFIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO
  PROFESJONALNE SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

image

System Kontroli Dostępu NODER to w pełni polskie rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa, które charakteryzuje się niespotykaną dotąd w tego rodzaju systemach elastycznością. Działa w oparciu o architekturę serwer-klient. Serwer umożliwia konfigurację, zarządzanie i zapis informacji z rozproszonych w systemie kontrolerów przejść. System zbudowany jest w oparciu o sieciowe kontrolery komunikujące się z serwerem poprzez zabezpieczoną sieć TCP/IP protokołem SSL lub AES.

image

Każdy kontroler dostępu NODER EE12 jest urządzeniem w pełni autonomicznym opartym o mini-komputer pracujący pod systemem operacyjnym Linux. Kontrolą peryferii (wejść, wyjść, czytników) zajmuje się dodatkowy mikroprocesor. W sterowniku zapisywane są kody, harmonogramy i poziomy dostępu, ostatnie zdarzenia oraz inne niezbędne informacje potrzebne do samodzielnej pracy kontrolera. W przypadku braku komunikacji z serwerem kontroler nadal umożliwia dostęp do chronionych pomieszczeń uprawnionym użytkownikom oraz zapis zdarzeń we wbudowanej pamięci. Decyzja o zezwoleniu na dostęp do chronionego pomieszczenia (np. po odczytaniu karty pracownika) podejmowana jest przez sterownik (chyba że ustawiono inaczej), co zapewnia natychmiastową rekcję elementów wykonawczych (np. zwolnienie blokady drzwi). Działanie kontrolera jest niezależne od dostępności i jakości komunikacji z serwerem. Po przywróceniu połączenia z serwerem wszystkie zapisane zdarzenia w kontrolerze zostają automatycznie pobrane przez serwer i zapisane w bazie danych systemu. Pozwala to przechowywać zdarzenia przez dowolny czas, ograniczony jedynie pojemnością dysków twardych zainstalowanych w serwerze.

PEŁNE WSPARCIE
DLA RÓŻNYCH TYPÓW PRZEJŚĆ

image

Podłączenie osprzętu kontroli dostępu do kontrolera NODER EE12 pozwala na:

 • elastyczne ustawienia dla personelu i gości określające ograniczenia czasowe i możliwego kierunku przejścia,
 • zapis wszystkich zdarzeń w systemie i pełne raportowanie, które można wykorzystać do rozliczania czasu pracy lub do innych celów,
 • rejestracja przejść umożliwionych przez upoważnionego pracownika ochrony, zapis czasu i kierunku przejścia,
 • zdalne otwieranie zablokowanych drzwi do przejścia jednorazowego lub odblokowanie np. kołowrotu w danym kierunku przez długi czas,
 • automatyczne odblokowanie kołowrotu w przypadku pożaru,
 • zdalne zablokowanie lub odblokowanie przejścia z poziomu klienta systemu,
 • możliwość potwierdzania uprawnień dostępu do danego pomieszczenia przez strażnika ochrony,
 • różne tryby identyfikacji: karat, PIN, karta lub PIN, karta i PIN,
 • AntiPassBack globalny i lokalny,

OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE

image

Oprogramowanie systemu NODER umożliwia integrację innych systemów bezpieczeństwa takich jak systemy SSWiN (np. Satel, Galaxy, itp.) czy systemy sygnalizacji pożarowej (np. Polon-Alfa, Schrack, Bosch, Esser, itp.). Oprogramowanie zarządzające umożliwia pełną konfigurację, monitoring stanów i zarządzanie przejściami kontroli dostępu. Aktualizacje oprogramowania są bezpłatne. Firmware kontrolera może być aktualizowany z serwera bez odłączania go od podłączonych urządzeń za pośrednictwem linii komunikacyjnej.

Funkcjonalności które są realizowane poprzez serwer:

 • Nadzór nad połączeniami z kontrolerami oraz stanem podłączonych do nich peryferii,
 • Konfiguracja kontrolerów i przejść kontroli dostępu,
 • Monitorowanie stanów i zdarzeń w systemie z dokładnością do pojedynczego przejścia kontroli dostępu (KD):
  • dostęp przyznany lub odrzucony,
  • wejście lub wyjście,
  • oczekiwanie na przejście,
  • brak przejścia po karcie uprawnionej,
  • tryb pracy (normalny, czytnik odblokowany),
  • forsowanie,
  • zbyt długie przytrzymanie drzwi,
  • przejście na zasilanie akumulatorowe,
  • sabotaż obudowy kontrolera,
 • Sterowanie z poziomu mapy (rzutu budynku):
  • jednorazowe otwieranie przejścia,
  • odblokowanie przejścia na stałe,
  • zezwolenie na dostęp (w przypadku pracy w trybie dostępu dualnego – z potwierdzeniem operatora),
  • możliwość indywidualnego sterowania wyjściami kontrolera,
  • wyświetlenie obrazu z kamery obserwującej przejście po kliknięciu na mapie ikony danej kamery
  • automatyczne wyświetlenie kamery lub kilku kamer przypisanych do danego przejścia po kliknięciu w ikonę drzwi na mapie
 • Panel Kontroli Dostępu:
  • tworzenie reguł uprawnień i harmonogramów,
  • dodawanie użytkowników i nadawanie uprawnień,
  • automatyczne wypełnianie pola z numerem karty we współpracy z dedykowanym czytnikiem USB lub z dowolnego czytnika w systemie,
  • aktualizacja danych, blokowanie lub usuwanie użytkowników,
  • tworzenie i nadawanie uprawnień dla grup użytkowników (działów),
  • przypisywanie zdjęcia do użytkownika (z pliku lub poprzez przechwycenie klatki obrazu z dowolnej kamery w systemie),
  • szybkie drukowanie kart z użyciem wcześniej przygotowanych szablonów,
  • szybkie wyszukiwanie użytkowników, harmonogramów, poziomów dostępu,
  • możliwość tworzenia własnych typów użytkowników, którzy będą zawierać różne pola z danymi (Pracownicy, Goście, Klienci, itp.), dla których można indywidualnie konfigurować pola z danymi,
  • możliwość ograniczania operatorom dostępu do wybranych danych użytkowników (niewidoczne, odczyt, odczyt i zapis)
  • przyznawanie operatorom możliwości tworzenia, usuwania, modyfikacji użytkowników / działów
  • tworzenie użytkowników z funkcją Antipassback,
  • lokalizacja użytkowników
 • Możliwość importu lub eksportu użytkowników do innych systemów (plik txt, csv, xls, baza danych).
 • Współpraca z modułem „Menadżera zdarzeń” umożliwiającym np. fotoidentyfikację lub dostęp w trybie dualnym. Przykładowe scenariusze działania:
  • Śledzenie zdarzeń, związanych jedynie z określonymi przejściami KD. Pracownik ochrony śledzi zdarzenia jedynie z przejść KD, za które jest odpowiedzialny; jednocześnie na monitorze wyświetlają się wyłącznie zdarzenia, odnoszące się do wybranych przejść KD.
  • Fotoidentyfikacja. W przypadku gdy pracownik ochrony znajduje się blisko przejścia KD; na monitorze pojawia się zdjęcie przechodzącego pracownika powiązane z jego identyfikatorem; pracownik ochrony zatwierdza dostęp poprzez interfejs oprogramowania lub naciśnięcie przycisku otwarcia przejścia, podłączonego bezpośrednio do kontrolera.
  • Foto- i wideoidentyfikacja. W przypadku gdy pracownik ochrony znajduje się daleko od punktu dostępu. Podczas identyfikacji pracowników (odczytu karty), na monitorze pracownika ochrony pojawiają się nie tylko ich fotografie ale i wideo z odpowiedniej kamery; niezależnie od tego jak bardzo oddalona jest stacja robocza od punktu przejścia, ochroniarz ma możliwość przyznać dostęp po porównaniu fotografii i wideo.
  • Wyświetlanie specjalnych informacji o pracownikach. Podczas identyfikacji pracownika, na monitorze ochroniarza mogą zostać wyświetlone dowolne informacje zapisane w jego kartotece. Przykładowo obok podstawowych informacji takich jak zdjęcie, imię i nazwisko, stanowisko, itp. na monitorze może zostać wyświetlona np. informacja czy dany pracownik może wnieść na teren obiektu laptopa.
  • Punkt centralny śledzenia niepokojących zdarzeń, czyli wyświetlenie stanu punktów KD na planie i automatyczne wyświetlenie wideo z odpowiedniej kamery. Na centralnym stanowisku nadzoru zazwyczaj wyświetlane są jedynie niepokojące zdarzenia, takie jak włamanie, fakty zmiany statusu połączenia z kontrolerami, itp.. Ich ilość jest niewielka, dlatego to stanowisko może obsługiwać jednocześnie większą liczbę punktów przejścia; wszystkie zdarzenia są w czasie realnym wyświetlane na planie obiektu, razem z wideo z określonej kamery.

DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU

image
 • integracja SSWiN
 • integracja SSP
 • integracja CCTV
 • analiza wideo i wyszukiwanie inteligentne
 • rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
 • rozpoznawanie twarzy
 • integracja z systemami firm trzecich, np. z RCP

MODUŁ WARTOWNIKA

Nadzorowanie i raporotwanie obchodów tras przez ochronę

image

Cel

Korzystając z systemu Axxon Intellect jako systemu zarządzającego kontrolą dostępu Noder mamy możliwość skonfigurowania i zarządzania systemem rejestracji obchodu dokonywanego przez ochronę obiektu. Moduł może być używany także do monitorowania obecności ekip serwisowych czy innych, pracujących w oddalonych lokalizacjach.

Zasada działania

Skonfigurowana trasa obchodu składa się z rozmieszczonych na obiekcie czytników RFID Mifare DESFire Noder wchodzących w skład systemu kontroli dostępu działającego na obiekcie, do której może być przypisana karta dedykowna do danej trasy lub karta dowolnego użytkownika systemu kontroli dostępu. Obchód rozpoczyna się automatycznie po przyłożeniu karty do pierwszego czytnika na skonfigurowanej trasie obchodu lub według wcześniej skonfigurowanego harmonogramu co sygnalizowane jest graficznie i dźwiękowo na stacji klienckiej oprogramowania Axxon Intellect. Ochrona ma wyznaczony czas na dotarcie do punktu rejestracji obchodu, który jest określany niezależnie dla każdego z nich. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi odczyt karty ochrony, zostanie wygenerowany na stacji klienckiej alarm, który musi zostać zweryfikowany, sklasyfikowany i potwierdzony przez operatora systemu.

Wizualizacja

Wszystkie punkty trasy są zwizualizowane na mapie obiektu, a w czasie aktywnego obchodu pokazują swój aktualny status (czy punkt jest nieaktywny, aktywny, czy został zaliczony do obchodu, jaki pozostał czas na dotarcie do punktu, awaria czytnika). Kliknięcie w dany punkt wyświetla przypisane im kamery z monitoringu dozorowego obiektu. Do każdego z punktów można przypisać do czterech kamer, które będą automatycznie się wyświetlać operatorowi po przyłożeniu karty na danym czytniku trasy przez wartownika lub w przypadku wystąpienia alarmu trasy. Można w tym celu użyć każdej kamery podłączonej do dowolnego serwera w systemie. W przypadku kamer obrotowych można również zdefiniować preset, który zostanie wywołany w wyżej wymienionych sytuacjach.

Raportowanie

Wszystkie zdarzenia są zapisywanego i zostają skorelowane z archiwum wideo. Istnieje także możliwość wygenerowania raportów dotyczących trasy, danego punktu trasy, czy karty.

WDROŻENIA KD NODER

image

Kontrolery oraz czytniki z rodziny Noder wdrażamy z powodzeniem w najbardziej wymagających obiektach.
Możemy przedstawić referencje na obiekty od kilkudziesięciu do ponad 35 000 użytkowników w ramach jednego, centralnie zarządzalnego systemu bezpieczeństwa.

NODER EE12

Sieciowy sterownik Systemu Kontroli Dostępu

image

Noder EE12 to kontroler obsługujący 10 przejść jednostronnych lub 5 przejść dwustronnych z monitorowaniem urządzeń wejściowych (przycisk wyjścia, przycisk ewakuacyjny, czujnik stanu drzwi, itd.) dla każdego z przejść. Typy przejść można dowolnie konfigurować. Każdy kontroler dodatkowo monitoruje stan 4 wejść, tj. brak napięcia AC, brak napięcia DC na wyjściu zasilacza, awaria akumulatora, sabotaż).

Kontroler umożliwia zdalną aktualizację oprogramowania układowego.

Materiały do pobrania

KARTA KATALOGOWA
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DOKUMENTACJA TECHNICZNA (DTR)
wymagany kontakt telefoniczny

Charakterystyka

TYP KONTROLERA
EE12
WSPIERANE TYPY PRZEJŚĆ
10 przejść z jednostronną kontrolą dostępu lub 5 przejść z dwustronną kontrolą dostępu (możliwość dowolnej kombinacji)
LICZBA KART
1 024 000*
LICZBA PRZECHOWYWANYCH ZDARZEŃ
2 048 000*
FUNKCJA ZAPOBIEGANIA POWTÓRNEMU PRZEJŚCIU I KONTROLA STREFOWA
Przy połączeniu z serwerem – globalny AntiPassBack
W trybie pracy autonomicznej – lokalny AntiPassBack.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA STEROWNIKA
Zdalna*Maksymalna wartość zależy od zastosowanej pamięci.

Specyfikacja techniczna

NAPIĘCIE ZASILANIA
12V DC
ZASILANIE PODTRZYMUJĄCE PRACĘ ZEGARA PODCZAS BRAKU ZASILANIA
Bateria CR1612/CR1616/CR1620/CR1632
POBÓR PRĄDU
350 mA (bez czytników)
ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH CZYTNIKÓW
Do 12
OBSŁUGIWANY INTERFEJS CZYTNIKÓW
Natywny AES z enkapsulacją, OSDP
TYPY KOMPATYBILNYCH CZYTNIKÓW
Zbliżeniowe, biometryczne, kreskowe, magnetyczne, OCR, ICR, OMR, RFID UHF.
TYPY KART
Zgodnie z technologią czytnika
WEJŚCIA PROGRAMOWALNE
(kontaktrony, przyciski, czujki alarmowe, itp.)
20 wejść parametryzowanych
WEJŚCIA PREDEFINIOWANE
4 wejścia parametryzowane (AC, BAT, TMP, DR)
WYJŚCIA PROGRAMOWANE
(elektrozaczep, tripod, sygnalizator, itp.)
16 wyjść przekaźnikowych NO/NC, 3A 24VDC
TRYB IDENTYFIKACJI
Karta, PIN, karta lub PIN, karta i PIN
KOMUNIKACJA Z CZYTNIKAMI
3 magistrale RS-485
KOMUNIKACJA Z SERWEREM
ETHERNET
WYMIARY
213 x 117 x 28 mm
WAGA
350 g
TEMPERATURA PRACY
-10°C - +55°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA
-20°C - +70°C
WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA
Poniżej 80%

NODER EWE4

Sieciowy sterownik Systemu Kontroli Dostępu

image

Noder EWE4 to kontroler obsługujący 4 przejścia jednostronne lub 2 przejścia dwustronne z monitorowaniem 4 urządzeń wejściowych (przycisk wyjścia, przycisk ewakuacyjny, czujnik stanu drzwi, itp) dla każdego z drzwi. Typy przejść można dowolnie konfigurować. Każdy kontroler monitoruje stan 4 wejść, tj. brak napięcia AC, brak napięcia DC na wyjściu zasilacza, awaria akumulatora, sabotaż).

Kontroler umożliwia zdalną aktualizację oprogramowania układowego.

Materiały do pobrania

KARTA KATALOGOWA
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DOKUMENTACJA TECHNICZNA (DTR)
wymagany kontakt telefoniczny

Charakterystyka

TYP KONTROLERA
EWE4
WSPIERANE TYPY PRZEJŚĆ
4 przejścia z jednostronną kontrolą dostępu lub 2 przejścia z dwustronną kontrolą dostępu (możliwość dowolnej kombinacji)
LICZBA KART
1 024 000*
LICZBA PRZECHOWYWANYCH ZDARZEŃ
2 048 000*
FUNKCJA ZAPOBIEGANIA POWTÓRNEMU PRZEJŚCIU I KONTROLA STREFOWA
Przy połączeniu z serwerem – globalny AntiPassBack.
W trybie pracy autonomicznej – lokalny AntiPassBack.
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA STEROWNIKA
Zdalna*Maksymalna wartość zależy od zastosowanej pamięci.

Specyfikacja techniczna

NAPIĘCIE ZASILANIA
12V DC
ZASILANIE PODTRZYMUJĄCE PRACĘ ZEGARA PODCZAS BRAKU ZASILANIA
Bateria CR1612/CR1616/CR1620/CR1632
POBÓR PRĄDU
200 mA (bez czytników)
ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH CZYTNIKÓW
4 (Wiegand lub RS-485)
OBSŁUGIWANY INTERFEJS CZYTNIKÓW
Wiegand lub natywny AES z enkapsulacją, OSDP
TYPY KOMPATYBILNYCH CZYTNIKÓW
Zbliżeniowe, biometryczne, kreskowe, magnetyczne, OCR, ICR, OMR, RFID UHF.
TYPY KART
Zgodnie z technologią czytnika
WEJŚCIA PROGRAMOWALNE
(kontaktrony, przyciski, czujki alarmowe, itp.)
16 wejść parametryzowanych
WEJŚCIA PREDEFINIOWANE
4 wejścia parametryzowane (AC, BAT, TMP, DR)
WYJŚCIA PROGRAMOWANE
(elektrozaczep, tripod, sygnalizator, itp.)
6 wyjść przekaźnikowych NO/NC, 3A 24VDC
TRYB IDENTYFIKACJI
Karta, PIN, karta lub PIN, karta i PIN
KOMUNIKACJA Z CZYTNIKAMI
4x Wiegand lub 1x RS-485
KOMUNIKACJA Z SERWEREM
ETHERNET
WYMIARY
125 x 130 x 25 mm
WAGA
175 g
TEMPERATURA PRACY
-10°C - +55°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA
-20°C - +70°C
WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA
Poniżej 80%

NODER IO16RS

Moduł windowy

image

IO16RS to rozszerzenie kontrolerów działące na magistrali RS-485, służące do połączenia kontroli dostępu Noder z dowolnymi typami wind w budynkach.

Daje możliwość łatwej integracji z windami i zarządzania dostępem do pięter przez użytkowników systemu KD.

Materiały do pobrania

KARTA KATALOGOWA
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DOKUMENTACJA TECHNICZNA (DTR)
wymagany kontakt telefoniczny

Charakterystyka

TYP
IO16RS
WSPOŁPRACA Z KONTROLERAMI
LICZBA OBSŁUGIWANYCH PIĘTER
16
LICZBA MODUŁÓW NA KONTROLER
1-4
LICZBA MODUŁÓW NA JEDNĄ WINDĘ
1-4
LICZBA OBSŁUGIWANYCH PIĘTER PRZEZ JEDNE KONTROLER
1-64Specyfikacja techniczna

NAPIĘCIE ZASILANIA
12V DC
POBÓR PRĄDU
typowo ~200 mA, maksymalnie ~337mA
OBCIĄŻALNOŚĆ WYJŚĆ
1A
LICZBA WEJŚĆ PROGRAMOWALNYCH
16
MAGISTRALA KOMUNIKACYJNA
1x RS-485
WYMIARY
122 x 90 x 23 mm
WAGA
300 g
TEMPERATURA PRACY
-10°C - +55°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA
-20°C - +70°C
WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA
Poniżej 80%

Czytnik RFID NODER MD-R / MD-W
(MIFARE Classic / DESFire)

image

Rozwiązanie dedykowane systemom kontroli dostępu wymagającym najwyższego stopnia zabezpieczenia. Wykonana z wytrzymałego poliwęglanu obudowa czytnika zachowuje jednolite wzornictwo dla całej serii produktów. Urządzenie współpracuje z każdym systemem kontroli dostępu korzystającym z transmisji danych w standardzie RS-485 lub Wiegand poprzez dedykowany protokół. DESFire to unowocześniona w stosunku do MIFARE, lepiej zabezpieczona transmisja między czytnikiem a transponderem (kartą lub brelokiem). Zastosowana w urządzeniu obsługa standardu DESFire jest w pełni zgodna ze starszym standardem MIFARE (włącznie z odczytem sektorów) oraz posiada możliwość odczytu numerów CSN z kart MIFARE/DESFire. Dla każdego klienta końcowego generowane są indywidualne klucze transmisji, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jego systemu kontroli dostępu.

Urządzenie współpracuje ze specjalistycznym programem umożliwiającym tworzenie własnej polityki zabezpieczeń czytników i kart, w tym: profili poświadczeń, formatów, unikalnych identyfikatorów oraz konfigurację czytników poprzez karty programujące. System programowania transponderów/kart/tagów identyfikacyjnych i czytników jest przeznaczony do wydawania i personalizacji transponderów zbliżeniowych oraz dedykowanych czytników RFID. Zaawansowany program umożliwia zarządzenie niestandardowymi konfiguracjami i tworzenie indywidualnych ustawień czytników.

Interfejs RF: ISO/IEC 14443 TYP A
Zgodność z ISO/IEC 7816

Bezpieczeństwo

 • certyfikat EAL4 + (sprzęt i oprogramowanie);
 • unikalny numer seryjny dla każdego urządzenia;
 • opcjonalny, losowy identyfikator w celu zwiększenia bezpieczeństwa i prywatności;
 • wzajemne trzy-stopniowe uwierzytelnianie;
 • autoryzacja zgodna z normą ISO/IEC7816-4;
 • 1 klucz główny karty i do 14 kluczy dla aplikacji;
 • szyfrowanie DES;
 • szyfrowanie AES;
 • szyfrowanie danych pomiędzy kartą a czytnikiem;
 • uwierzytelnianie na poziomie aplikacji;
 • ‘watchdog’ sprzętowy;
 • bezpieczny system plików;
 • kompatybilność wsteczna: MF3ICD40: 4 byte MAC, CRC 16;

Materiały do pobrania

KARTA KATALOGOWA
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DOKUMENTACJA TECHNICZNA (DTR)
wymagany kontakt telefoniczny

Specyfikacja techniczna

NAPIĘCIE ZASILANIA
10-15V DC
POBÓR PRĄDU
typowo ~85mA, maksymalnie 105mA)
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY
MD-R - RS-485 (szyfrowanie własne lub AES-256)
MD-W - Wiegand
MAKSYMALNY ZASIĘG
do 4cm
KOMPATYBILNOŚĆ
MIFARE Classic/DESFire
TYPY KART
MIFARE Classic/DESFire
TRYB PRACY
Tylko odczyt
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY
13,56MHz
MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ OD KONTROLERA
MD-R - 1000m (bez zasilania)
MD-W - 50m
WSKAŹNIKI
2-kolorowa dioda LED, brzęczyk
STOPIEŃ OCHRONY
IP65
KOLOR
czarny
ZŁĄCZE DANYCH
Przewód
WYMIARY
40 x 90 x 16 mm
WAGA
85 g
TEMPERATURA PRACY
-40°C - +65°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA
-50°C - +80°C
WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA
Poniżej 80%

Czytnik z klawiaturą NODER MDK-R
MIFARE DESFire

image

Materiały do pobrania

KARTA KATALOGOWA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA (DTR)
wymagany kontakt telefoniczny

Specyfikacja techniczna

NAPIĘCIE ZASILANIA
10-15V DC
POBÓR PRĄDU
typowo ~100mA, maksymalnie 130mA)
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY
RS-485 (szyfrowanie własne lub AES-256)
MAKSYMALNY ZASIĘG
do 4cm
KOMPATYBILNOŚĆ
MIFARE DESFire
TYPY KART
MIFARE DESFire
TRYB PRACY
Tylko odczyt
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY
13,56MHz
MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ OD KONTROLERA
1000m (bez zasilania)
WSKAŹNIKI
2-kolorowa dioda LED, brzęczyk
STOPIEŃ OCHRONY
IP51
KOLOR
Czarny
ZŁĄCZE DANYCH
Przewód
WYMIARY
75 x 115 x 16 mm
WAGA
100 g
TEMPERATURA PRACY
-40°C - +65°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA
-50°C - +80°C
WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA
Poniżej 80%

Czytnik personalizacyjny MD-USB
MIFARE DESFire

image

Materiały do pobrania

KARTA KATALOGOWA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA (DTR)
wymagany kontakt telefoniczny

Specyfikacja techniczna

NAPIĘCIE ZASILANIA
5V DC z portu USB
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY
USB
MAKSYMALNY ZASIĘG
do 8cm
KOMPATYBILNOŚĆ
MIFARE DESFire
TYPY KART
MIFARE DESFire
TRYB PRACY
Tylko odczyt
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY
13,56MHz
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY USB
Emulacja portu szeregowego
WSKAŹNIKI
2-kolorowa dioda LED, brzęczyk
STOPIEŃ OCHRONY
IP44
KOLOR
Czarny
ZŁĄCZE DANYCH
USB
WYMIARY
80 x 110 x 25 mm
WAGA
105 g
TEMPERATURA PRACY
-40°C - +65°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA
-50°C - +80°C
WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA
Poniżej 80%

Czytnik RFID
(MIFARE DESFire/Bluetooth)

image

Rozwiązanie dedykowane systemom kontroli dostępu wymagającym najwyższego stopnia zabezpieczenia. Wykonana z wytrzymałego poliwęglanu obudowa czytnika zachowuje jednolite wzornictwo dla całej serii produktów. Urządzenie współpracuje z każdym systemem kontroli dostępu korzystającym z transmisji danych w standardzie Wiegand. DESFire to unowocześniona w stosunku do MIFARE, lepiej zabezpieczona transmisja między czytnikiem, a transponderem (kartą lub brelokiem). Nowością zastosowaną w urządzeniu jest obsługa poświadczeń Bluetooth i NFC, jak i typowych standardów czytników – wyjście danych w postaci WIEGAND, obsługa najnowszych kart DESFire przy zachowaniu zgodności ze starszym standardem MIFARE (włącznie z odczytem sektorów) oraz możliwość odczytu numerów CSN z kart MIFARE/DESFire. Dla każdego klienta końcowego generowane są indywidualne klucze transmisji, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jego systemu kontroli dostępu. Czytnik jest wyposażony w dwa optyczne czujniki anty-sabotażowe, sygnalizujące otwarcie pokrywy oraz oderwanie od ściany.

Zastosowanie technologii Bluetooth 4.0 pozwala na wykorzystanie urządzenia w różnych obszarach biznesowych w szczególności związanych z logistyką i szybką ewidencją dóbr. Czytnik w połączeniu z tagami BT4.0 o różnych wielkościach i kształtach, pozwala na wykrywanie obecności tych tagów w zasięgu odczytu. Umożliwia przenoszenie większej ilości danych niż w przypadku dotychczasowych kart, pomiar siły odbieranego sygnału z tagu (bicon-a) oraz płynną regulację mocy emitowanej przez czytnik. Cechy te sprawiają, że technologia ta pozwala na dużą elastyczność konfiguracji i możliwość specyficznego wykorzystania funkcji lokalizacji tagów opartych o triangulację – włącznie z możliwością implementacji przez firmy trzecie oraz integratorów.

Specyfikacja techniczna

NAPIĘCIE ZASILANIA
5-16V DC
POBÓR PRĄDU
~85mA (max. 105mA)
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY
RS-485 lub Wiegand
MAKSYMALNY ZASIĘG
Do 8 cm dla kart MIFARE/DESFire, do 10m dla Bluetooth
KOMPATYBILNOŚĆ
MIFARE/DESFire
TYPY KART
MIFARE Classic, DESFire, karty emulowane w smartfonach
TRYB PRACY
Odczyt / programowanie MIFARE/DESFire
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY
13,56MHz + Bluetooth 4.0 BLE
MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ OD KONTROLERA
500m dla RS-485, 50m dla Wiegand
WSKAŹNIKI
3-kolorowa dioda LED, brzęczyk
STOPIEŃ OCHRONY
IP65
KOLOR
Szary
ZŁĄCZE DANYCH
Terminal śrubowy / pigtail
WYMIARY
70 x 123 x 21 g
WAGA
105 g
TEMPERATURA PRACY
-40°C - +65°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA
-50°C - +80°C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA OTOCZENIA
Poniżej 80%
CECHY DODATKOWE
Tamper optyczny, akcelerometr


KONTAKT

image

Producent:

Nuuxe Radioton Sp. z o.o.

Olszańska 5H

31-513 Kraków

nuuxe@nuuxe.com

Kontakt bezpośredni

Rafał Gwoździowski

tel. 508 620 401

r.gwozdziowski nuuxe.com

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy.