Moduł wartownika

Moduł wartownika to nadzorowanie i raportowanie obchodów tras przez ochronę

Korzystając z systemu kontroli dostępu NODER mamy możliwość skonfigurowania i zarządzania systemem rejestracji obchodu dokonywanego przez ochronę obiektu. Moduł wartownika może być używany także do monitorowania obecności ekip serwisowych czy innych, pracujących w oddalonych lokalizacjach.

Zasada działania

Skonfigurowana trasa obchodu wartownika składa się z rozmieszczonych na obiekcie czytników RFID Mifare DESFire NODER wchodzących w skład systemu kontroli dostępu działającego na obiekcie, do której może być przypisana karta dedykowana do danej trasy lub karta dowolnego użytkownika systemu kontroli dostępu. Obchód rozpoczyna się automatycznie po przyłożeniu karty do pierwszego czytnika na skonfigurowanej trasie obchodu lub według wcześniej skonfigurowanego harmonogramu co sygnalizowane jest graficznie i dźwiękowo na stacji klienckiej. Ochrona ma wyznaczony czas na dotarcie do punktu rejestracji obchodu, który jest określany niezależnie dla każdego z nich. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi odczyt karty ochrony, zostanie wygenerowany na stacji klienckiej alarm, który musi zostać zweryfikowany, sklasyfikowany i potwierdzony przez operatora systemu.

Wizualizacja

Wszystkie punkty trasy są zwizualizowane na mapie obiektu, a w czasie aktywnego obchodu, moduł wartownika pokazuje aktualny status (czy punkt jest nieaktywny, aktywny, czy został zaliczony do obchodu, jaki pozostał czas na dotarcie do punktu, awaria czytnika). Kliknięcie w dany punkt wyświetla przypisane im kamery z monitoringu dozorowego obiektu. Do każdego z punktów można przypisać do czterech kamer, które będą automatycznie się wyświetlać operatorowi po przyłożeniu karty na danym czytniku trasy przez wartownika lub w przypadku wystąpienia alarmu trasy. Można w tym celu użyć każdej kamery podłączonej do dowolnego serwera w systemie. W przypadku kamer obrotowych można również zdefiniować preset, który zostanie wywołany w wyżej wymienionych sytuacjach.

Raportowanie

Wszystkie zdarzenia są zapisywanego i zostają skorelowane z archiwum wideo. Istnieje także możliwość wygenerowania raportów dotyczących trasy, danego punktu trasy, czy karty w sposób automatyczny, a informacje alarmowe mogą być wysyłany do przełożonych e-mailem lub wiadomościami SMS.